คู่มือการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ( โดยองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน บุคคล องค์กรวิชาชีพ)